Privacy statement

Statement met betrekking tot het verwerken van Persoonsgegevens 

Dit Privacystatement is van toepassing op de verwerking van Persoonsgegevens door Agriwerker B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01163987, en de aan haar gelieerde Europese ondernemingen, hierna aan te duiden als “Agriwerker”. 

Opslag en Verwerking van Persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsprocessen van Agriwerker.  

Dit dient met de grootste zorgvuldigheid te gebeuren omdat misbruik van Persoonsgegevens grote schade kan berokkenen aan leden, medewerkers en andere betrokkenen, maar ook bij Agriwerker zelf. Agriwerker hecht dan ook veel waarde aan het beschermen van de Persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en aan de wijze waarop Persoonsgegevens worden verwerkt. Het op een juiste manier verwerken van Persoonsgegevens is de verantwoordelijkheid van het bestuur van Agriwerker. Met het beschrijven van de maatregelen in dit reglement beoogt en neemt Agriwerker haar verantwoordelijkheid om de kwaliteit van de verwerking en de beveiliging van Persoonsgegevens te optimaliseren en daarmee te voldoen aan de relevante privacywet- en regelgeving. 


Artikel 1. Gegevens die verwerkt worden 

Persoonsgegevens die Agriwerker verwerkt van kandidaten en sollicitanten: 

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats); 
 • e-mailadres; 
 • telefoonnummer(s); 
 • contactgegevens; 
 • nationaliteit; 
 • geboortedatum- en plaats; 
 • geslacht; 
 • burgerlijke staat; 
 • curriculum vitae (CV); 
 • werkervaring; 
 • opleiding- en scholingsgegevens. 
 • motivatieteksten 
 • e-mailwisselingen 
 • conversies op website van Agriwerker.nl 


Persoonsgegevens die Agriwerker verwerkt van werknemers of vertegenwoordiger van zakelijke (potentiële) relaties (zoals (potentiële) opdrachtgevers, leveranciers, verkopers en andere bedrijven of instellingen): 

 • NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats); 
 • contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummers) 
 • Functiegegevens 
 • Conversies op website van Agriwerker.nl 


Artikel 2. Doeleinden van de verwerking 

Uw Persoonsgegevens worden door Agriwerker verwerkt voor de volgende doeleinden: 

 • Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en); 
 • Het voeren van de administratie, alsmede andere activiteiten van intern beheer; 
 • Om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen; 
 • Om u te informeren over nieuwe producten, vacatures, diensten en/of aanbiedingen van Agriwerker; 
 • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie; 
 • Voor het kunnen verzenden van digitale nieuwsbrieven en andere marketingactiviteiten (o.a. mailcampagnes) die u per e-mail worden verzonden; 
 • Voor het verbeteren van de website en dienstverlening van Agriwerker; 
 • Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht; 
 • Voor het toegang verlenen en gebruik maken van de besloten web-omgeving; 
 • Voor het in contact brengen met of voor te stellen aan één of meerdere (potentiële) opdrachtgevers; 
 • Voor het bemiddelen naar een nieuwe baan. 


Artikel 3. Rechtsgrond voor de verwerking 

De rechtsgrond voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in: 

De door u gegeven toestemming (artikel 7); 

 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst; 
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 7); 
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 7); 
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Agriwerker of van een derde (artikel 7). 


Voor de bij artikel 2 onder 4 en 7 genummerde doeleinden beroept Agriwerker zich op de grondslag van gerechtvaardigd belang. Het gerechtvaardigd belang van Agriwerker is in die gevallen gelegen in het marketingbelang van Agriwerker. U kunt zich tegen deze verwerkingen verzetten op grond van het recht van bezwaar. Meer informatie over dat recht vindt u verderop in het statement.  


Artikel 4. Verplichte verstrekking 

Wanneer wij u om Persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat Agriwerker niet meer Persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.  


Artikel 5. Uitwisseling met derden 

Agriwerker kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers en relatie. Daarnaast kan Agriwerker uw gegevens verstrekken aan derden indien zij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis is gerechtigd of wordt verplicht, dan wel daartoe toestemming van u voor heeft gekregen. Verder kan Agriwerker uw profiel of cv, al dan niet geanonimiseerd binnen een besloten gedeelte op haar website van kandidatenportals en klantenportals plaatsen en/of uw profiel of cv geanonimiseerd openbaar maken op de website van Agriwerker.nl.  


Artikel 6. Doorgifte aan het buitenland 

Uw gegevens worden door Agriwerker aan buitenlandse partijen verstrekt, indien dit voor de betrokkenen naar inschatting van vertegenwoordigers van Agriwerker van belang is.  


Artikel 7. Geautomatiseerde besluitvorming en profiling 

Agriwerker maakt op haar websites gebruik van Cookies voor commerciële en promotionele doeleinden. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden gekoppeld, geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van profielen, segmenten en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen te tonen op Agriwerker-websites. Ook worden Cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt Agriwerker gebruik van de mogelijkheid om u op andere websites deze voor u relevante reclame te tonen. Agriwerker deelt uw (persoons)gegevens niet met derden.  
Uiteraard is het ook mogelijk om Cookies te blokkeren of om geen toestemming te geven. De meeste internetbrowsers kunnen zodanig ingesteld worden, dat cookies niet geaccepteerd worden.  


Artikel 8. Bewaartermijn 

Agriwerker hanteert de wettelijke bewaartermijnen.  Artikel 9. Beveiliging van persoonsgegevens


Artikel 10. Uw rechten 

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rijtje. Inzagerecht: U heeft het recht de door Agriwerker verwerkte Persoonsgegevens in te zien.  
Correctie- en verwijderingsrecht: U heeft het recht gegevens te laten wijzigen of zelfs te verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Recht van bezwaar: Het recht van bezwaar houdt in dat u, vanwege uw specifieke situatie, bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van Persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op: 

 • uw toestemming; 
 • het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst; 
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen of 
 • het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen. 


Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van Agriwerker en soortgelijke (“direct marketing”) verwerkingen, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren. Uw gegevens zullen vervolgens niet langer voor de direct marketing doeleinden worden gebruikt. Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw Persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Agriwerker om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de Persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.  
Recht op beperking: U heeft onder omstandigheden ook het recht op beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Agriwerker de verwerking van de gegevens tijdelijk “bevriest”. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:  

 • in afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek; 
 • indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst; 
 • indien Agriwerker de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens nog wel nodig heeft voor (de voorbereiding op) een rechtszaak en  
 • in afwachting van de beoordeling van een bezwaar.  


Recht op gegevensoverdraagbaarheid (Dataportabiliteit): U heeft het recht om de - door u - aan Agriwerker verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de Persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij. Mocht een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen.  


Artikel 11. Intrekken van toestemming 

Voor de gegevens die Agriwerker verwerkt op basis van uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.  


Artikel 12. Uitoefening van de rechten 

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de in artikel 19 vermelde contactgegevens.  


Artikel 13. Termijnen 

Wij zullen uw vragen/verzoeken in beginsel binnen een maand beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek onverhoopt meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.  

Artikel 14. Identificatie 

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we Persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de Persoonsgegevens of de wijze waarop die Persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. 


Artikel 15. Individuele afweging bij ieder verzoek 

We wijzen u erop dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat we aan een bepaald verzoek geen gehoor kunnen geven. We zullen ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken. U kunt vervolgens in dat geval eventueel de gang naar de rechter maken. Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.  


Artikel 16. Toezichthouder 

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.  


Artikel 17. Vragen 

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte Persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via de in artikel 19 vermelde contactgegevens.  


Artikel 18. Wijzigingen 

Dit Privacystatement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van Agriwerker. Agriwerker kan uw Persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacystatement. In dat geval zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.  


Artikel 19. Contactgegevens 

Als u vragen heeft over dit Privacystatement of ons privacybeleid, of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via mailadres: [email protected]  


Artikel 20. Inwerkingtreding 

 • Dit statement is goedgekeurd door de directie van Agriwerker B.V. op 21-12-2021. 
 • Dit statement treedt in werking op 22-12-2021. 


 

Voor écht interessant agrarisch werk

Agriwerker denkt met jou mee

Ben jij op zoek naar een agrarische baan die echt bij jou past? Wij gaan persoonlijk met je in gesprek over wie je bent, wat jouw talenten zijn en uiteraard je wensen. Samen met jou gaan we in ons netwerk op zoek naar jouw nieuwe agrarische baan. Laten we beginnen!

Open solliciteren
signup

Meer weten of direct contact met een bemiddelaar?

Geheel vrijblijvend
Discreet en vertrouwd
Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.