Algemene voorwaarden

Betreft: Levering van arbeidsbemiddelingdiensten. 

Artikel 1. Definities. 

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

A. Agriwerker: opdrachtnemer die algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van arbeidsbemiddelingdiensten aan opdrachtgever. Agriwerker is een landelijk opererende organisatie en statutair gevestigd te Leeuwarden;

B. Opdrachtgever: degene die de opdracht verstrekt aan Agriwerker; 

C. Opdracht: de overeenkomst tot arbeidsbemiddeling van personeel door Agriwerker ten behoeve de opdrachtgever.

D. Overeenkomst: een contract tussen opdrachtgever en Agriwerker betreffende een overeengekomen opdracht tot dienstverlening met betrekking tot arbeidsbemiddeling.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Agriwerker en een opdrachtgever waarop Agriwerker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3. Offertes. 

1. De door Agriwerker gemaakte offertes zijn vrijblijvend voor de opdrachtgevers. De offertes zijn geldig gedurende 30 dagen. Agriwerker is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen na dagtekening van de offerte wordt bevestigd. 

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW. 

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst. 

1. Agriwerker zal alle zorg betrachten en zich naar kunnen inspannen om de opdracht voor opdrachtgever te laten slagen.

2. Opdrachtgever is gehouden Agriwerker tijdig alle informatie welke redelijkerwijze in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn ter beschikking te stellen. 

3. Opdrachtgever wordt door Agriwerker in de gelegenheid gesteld sollicitatiegesprekken te houden met de voorgedragen kandidaat en eventuele volgende kandidaten.

4. Het is niet toegestaan dat opdrachtgever de kandidaten zelf rechtstreeks benaderd zonder nadrukkelijke toestemming van de Agriwerker, hiervoor staat een direct opeisbare boete van €5.000 (zegge: vijfduizend Euro) per overtreding. 

5. Indien een opdrachtgever een kandidaat afwijst of kandidaat wijst een aanbod af en binnen 24 maanden na voordragen van de kandidaat alsnog een arbeidsrelatie in enige vorm (b.v. via loondienst, via een intermediair of via een ZZP-opdracht) tussen dezelfde kandidaat en opdrachtgever of een aan haar gelieerde onderneming tot stand komt, dan is betreffende opdrachtgever alsnog gehouden tot betaling van een bemiddelingsfee van €10.000 (zegge: tienduizend Euro), tenzij anders is overeengekomen en schriftelijk is vastgelegd. 

6. Opdrachtgever is verplicht binnen 7 dagen na ondertekening van de arbeidsovereenkomst met een door Agriwerker geworven en voorgedragen kandidaat een kopie van deze arbeidsovereenkomst toe te zenden aan Agriwerker. 

7. Een opdracht wordt geacht geslaagd te zijn uitgevoerd indien opdrachtgever, of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming, een door Agriwerker geworven en voorgedragen kandidaat te werk stelt. Tewerkstelling kan geschieden middels een arbeidsovereenkomst,  een detacheringovereenkomst of een inleenovereenkomst.

8. Agriwerker is gerechtigd een bemiddelingsfee in rekening te brengen wanneer opdrachtgever, of een aan de opdrachtgever gelieerde onderneming, een arbeidsovereenkomst aangaat met een door Agriwerker geworven en voorgedragen kandidaat.

Artikel 5. Geheimhouding. 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 

het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Aan de opdracht zal door Agriwerker niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden. 

Artikel 6. Ontbinding van de overeenkomst. 

1. Indien een partij in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is de andere partij – buiten hetgeen in de overeenkomst is bepaald – gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke gestelde partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de ingebrekestelling en hem een redelijke termijn is geboden om de ernstige tekortkoming te zuiveren. Tekortkomingen moeten nauwkeurig worden omschreven. 

2. Indien de opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst had ontvangen, kan hij de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens Agriwerker nog niet is uitgevoerd. 

3. Bedragen die Agriwerker vòòr de ontbinding aan de opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door opdrachtgever aan haar verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

4. Indien de opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Agriwerker gerechtigd haar verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, zonder daarvoor tot enige schadevergoeding jegens de opdrachtgever gehouden te zijn. 

Artikel 7. Betaling. 

1. Alle bedragen die worden gefactureerd worden vermeerderd met BTW. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Agriwerker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. 

2. Na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2,5 procent per maand. 

3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Agriwerker onmiddellijk opeisbaar zijn. 

4. Bezwaren ten aanzien van facturen dienen schriftelijk binnen 8 dagen bij Agriwerker te worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op. 

Artikel 8. Incassokosten. 

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. 

2. Indien Agriwerker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 

Artikel 9. Aansprakelijkheid.

1. Agriwerker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Agriwerker bij uitvoering van de opdracht is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

2. Voor de beslissing om met een door Agriwerker geworven en voorgedragen kandidaat een arbeidsrelatie aan te gaan blijft opdrachtgever verantwoordelijk. De arbeidsrelatie met een kandidaat kan zijn gevestigd door een arbeidsovereenkomst of een detacheringovereenkomst of een inleenovereenkomst.

3. Voor tekortkomingen van of schade veroorzaakt door werknemers, geworven en voorgedragen door Agriwerker, is Agriwerker niet aansprakelijk.

Artikel 10.  Garantiebepaling

1. Agriwerker houdt na indiensttreding contact met opdrachtgever en aangestelde kandidaat. Wordt het dienstverband binnen 1 maand verbroken doordat de kandidaat niet blijkt te voldoen, dan kan Agriwerker opnieuw een procedure starten voor het werven en selecteren van een medewerker. Deze garantiebepaling geldt éénmalig en is zonder extra kosten.

2. Onder punt 10.1 beschreven garantiebepaling geldt uitsluitend indien de omstandigheden waaronder de medewerker moet functioneren sinds de datum van indiensttreding niet ingrijpend gewijzigd zijn door; verandering in het management, verandering van de functie-inhoud, verandering van de functie of verandering door een reorganisatie.

3. Indien de procedure voor het opnieuw werven en selecteren van de medewerker niet slaagt, kan de opdrachtgever nimmer de overeengekomen bemiddelingsfee van Agriwerker terugvorderen.

Artikel 11. Overmacht. 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Agriwerker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Agriwerker niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

2. Agriwerker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Agriwerker haar verbintenis had moeten nakomen. 

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Agriwerker opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Agriwerker niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien Agriwerker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

Artikel 12. Toepasselijk recht. 

Op elke overeenkomst tussen Agriwerker en de opdrachtgever is de Nederlandse Wetgeving van toepassing. Ieder geschil tussen partijen ter zake van een opdracht zal naar Nederlands recht worden beslist en zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter, tenzij partijen alsnog arbitrage of bindend advies zullen overeenkomen.

Artikel 13. Wijziging van de voorwaarden. 

Agriwerker is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Agriwerker zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

 

Opgemaakt te Leeuwarden, 1 juli 2019

Voor ├ęcht interessant agrarisch werk

Agriwerker denkt met jou mee

Ben jij op zoek naar een agrarische baan die echt bij jou past? Wij gaan persoonlijk met je in gesprek over wie je bent, wat jouw talenten zijn en uiteraard je wensen. Samen met jou gaan we in ons netwerk op zoek naar jouw nieuwe agrarische baan. Laten we beginnen!

Open solliciteren
signup

Meer weten of direct contact met een bemiddelaar?

Geheel vrijblijvend
Discreet en vertrouwd
Vul je gegevens in en wij nemen contact met je op.